รู้จัก DOT MATRIX PRINTER หรือเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม

รู้จัก DOT MATRIX PRINTER หรือเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม

รู้จัก DOT MATRIX PRINTER หรือเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม
เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer)
เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์เป็นเครื่องพิมพ์ที่นิยมใช้งานมากเนื่องจากราคา และคุณภาพการพิมพ์อยู่ในระดับที่เหมาะสม การทำ งาน
ของเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ใช้หลักการสร้างจุด ลงบน กระดาษโดยตรง หัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ มีลักษณะเป็นหัวเข็ม เมื่อต้องการ
พิมพ์สิ่งใดลงบนกระดาษ หัวเข็มที่อยู่ในตำ แหน่งที่ประกอบกันเป็น ข้อมูลดังกล่าวจะยื่นลำหน้าหัวเข็ม เพื่อไปกระแทกผ่านผ้าหมึก
ลงบนกระดาษ ก็จะทำ ให้เกิดจุดขึ้น การพิมพ์แบบนี้จะมีเสียงดัง พอสมควร ความคมชัดของข้อมูลบน กระดาษขึ้นอยู่กับจำนวนจุด
ถ้าจำนวนจุดยิ่งมากข้อมูลที่พิมพ์ลงบนกระดาษก็ยิ่งคมชัดมากขึ้น ความเร็ว ของเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์อยู่ระหว่าง 180 ถึง
350 ตัวอักษรต่อวินาที หรือประมาณ 1 ถึง 3 หน้าต่อนาที
การพิจารณาซื้อเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม ควรพิจารณาคุณลักษณะที่สำคัญ 5 ข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้
1. จำนวนเข็มของหัวพิมพ์ เครื่องพิมพ์ที่ใช้ทั่วไปหัวพิมพ์มีเข็มเล็ก ๆ จำนวน 9 เข็ม แต่ถ้าต้องการให้งานพิมพ์มีรายละเอียดมาก
หรือมีรูปแบบตัวหนังสือสวยขึ้น หัวพิมพ์ควรมีจำนวนเข็ม 24 เข็ม การพิมพ์ตัวหนังสือในภาวะความสวยงาม
2. คุณภาพของหัวเข็มกับงานพิมพ์ หัวเข็มเป็นลวดที่มีกลไกขับเคลื่อน ใช้หลักการเหนี่ยวนำ แม่เหล็กไฟฟ้า หัวเข็มที่มีคุณภาพดี
ต้องแข็ง สามารถพิมพ์สำ เนากระดาษหนาได้สูงสุดถึง 5 สำ เนา คุณสมบัติการพิมพ์สำ เนานี้เครื่องพิมพ์แต่ละเครื่องจะพิมพ์ได้ไม่
เท่ากันเพราะมีคุณภาพแรงกดไม่เท่ากัน ทำ ให้ความชัดเจนของกระดาษสำ เนาสุดท้ายจะต่างกัน 3. ขนาดของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานกันอยู่ในขณะนี้มีขนาดเครื่อง อยู่ 2 ขนาด คือใช้กับกระดาษกว้าง 9 นิ้ว และ
15 นิ้ว หรือพิมพ์ได้ 80 ตัวอักษร และ 132 ตัวอักษรในภาวะ 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว
4. ที่พักข้อมูล คุณลักษณะในเรื่องที่พักข้อมูลก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะการพิมพ์งานนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์จะส่งข้อมูลลงไปเก็บใน ที่พักข้อมูล ถ้าที่พักข้อมูลมีขนาดใหญ่ก็จะลดภาระการส่งงานของคอมพิวเเตอร์ไปยังเครื่องพิมพ์ได้มากขึ้น
5. การพิมพ์สี เครื่องพิมพ์บางรุ่น มีภาวะการพิมพ์แบบสีได้ การพิมพ์แบบสีจะทำ ให้งานพิมพ์ช้าลง และต้องใช้ริบบอนพิเศษ หรือ
ริบบอนที่มีสีการสั่งงานที่แป้นสั่งงานบนเครื่องปัจจุบันเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่จะมีปุ่มควบคุมการสั่งงานอยู่บนเครื่องและมีจอภาพ
แอลซีดีขนาดเล็กเพื่อแสดงภาวะการทำ งาน